Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 02 - 01 - 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 02 - 01 - 2018


Tài chính công khai ngày 02 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 194

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 194 x 15.000=  2.910.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.910.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0