Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 02 tháng 02 năm 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 02 tháng 02 năm 2018


Tài chính công khai ngày 02 tháng 02 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 190

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 190 x 15.000=  2.850.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.850.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0