Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 04-01-2018

Công khai tài chính bán trú ngày 04-01-2018


Tài chính công khai ngày 04 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 192

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 192 x 15.000=  2.880.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.880.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0