Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 07 - 02 - 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 07 - 02 - 2018


Tài chính công khai ngày 07 tháng 02 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 189

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 189 x 15.000=  2.835.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.835.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0