Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 08 - 02 - 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 08 - 02 - 2018


Tài chính công khai ngày 08 tháng 02 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 192

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 192 x 15.000=  2.880.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.880.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0