Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 15 tháng 01 năm 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 15 tháng 01 năm 2018


Tài chính công khai ngày 15 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 195

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 195 x 15.000=  2.925.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.925.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0