Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 15 tháng 12 năm 2017

Công khai tài chính bán trú ngày 15 tháng 12 năm 2017


Tài chính công khai ngày 15 tháng 12 năm 2017

Tổng số xuất ăn: 192

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 192 x 15.000=  2.880.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.880.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0