Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 17 - 01 - 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 17 - 01 - 2018


Tài chính công khai ngày 17 tháng 01 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 197

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 197 x 15.000=  2.955.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.955.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0