Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 26 tháng 02 năm 2018

Công khai tài chính bán trú ngày 26 tháng 02 năm 2018


Tài chính công khai ngày 26 tháng 02 năm 2018

Tổng số xuất ăn: 192

Tổng số tiền ăn, chất đốt: 192 x 15.000=  2.880.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.880.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0