Asset Publisher

Công khai tài chính bán trú ngày 27 - 12 - 2017

Công khai tài chính bán trú ngày 27 - 12 - 2017


Tài chính công khai ngày 27 tháng 12 năm 2017

Tổng số xuất ăn: 192

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 192 x 15.000=  2.880.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.880.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0