Asset Publisher

Công khai tài chính quý I-2016

Công khai tài chính quý I-2016


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I/2016

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

3.201.000.000

3.201.000.000

I

Tổng số thu

   

II

Số thu nộp NSNN

   

III

Số được để lại chi theo chế độ

   

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý I/2016

656.419.600

656.419.600

1

Loại ..., khoản.....

656.419.600

656.419.600

 

 - Mục:

   

 

 + Mục 6000

314.918.400

314.918.400

 

 + Mục 6050

   

 

 + Mục 6100

172.043.200

172.043.200

 

 + Mục 6200

   

 

+ Mục 6300

87.370.900

87.370.900

 

+ Mục 6500

19.843.200

19.843.200

 

+ Mục 6550

14.300

14.300

 

+ Mục 6600

4.309.000

4.309.000

 

+ Mục 6750

13.800.000

13.800.000

 

+ Mục 6700

800.000

800.000

 

+ Mục 7750

8.460.000

8.460.000

 

+ Mục 7000

20.511.900

20.511.900

 

+ Mục 9000

   

 

 + Mục 9050

   

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                        Ngày 30 tháng 3 năm 2016

              

 

                      Hiệu Trưởng

 

 

                            (Đã ký)                        

 

 

                 

 

                       Bùi Thị Liên