Asset Publisher

Công khai tài chính quý I năm 2015

Công khai tài chính quý I năm 2015


CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI QUÝ I/2015

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ 1/2015

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                          Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

721.156.200

721.156.200

1

Loại ..., khoản.....

   

 

 - Mục:

 

 

 

   + Mục 6000

340.572.000

340.572.000

 

   + Mục 6050

   

 

+ Mục 6100

177.072.000

177.072.000

 

 + Mục 6200

   

 

+ Mục 6300

96.227.800

96.227.800

 

+ Mục 6500

4.061.600

4.061.600

 

+ Mục 6550

   

 

+ Mục 6600

5.871.800

5.871.800

 

+ Mục 6900

64.881.000

64.881.000

 

+ Mục 6700

3.650.000

3.650.000

 

+ Mục 6750

13.800.000

13.800.000

 

+ Mục 7000

5.880.000

5.880.000

 

+ Mục 7750

9.140.000

9.140.000

 

 + Mục 9050

 

 

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                                     Ngày 30 tháng 3 năm 2015

              

 

                                                       Hiệu Trưởng

 

 

                                                           (Đã ký)

 

 

                                                         Bùi Thị Liên