Asset Publisher

Công khai tài chính quý II/2015

Công khai tài chính quý II/2015


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ II/2015

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

       2.930.000.000

       2.930.000.000

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

1

Loại ..., khoản.....

           732.147.537

           732.147.537

 

 - Mục:

 

 

 

   + Mục 6000

           329.401.337

           329.401.337

 

+ Mục 6100

           180.943.300

           180.943.300

 

 + Mục 6200

               7.730.500

               7.730.500

 

+ Mục 6300

             92.461.000

             92.461.000

 

+ Mục 6500

             25.045.700

             25.045.700

 

+ Mục 6550

               6.253.000

               6.253.000

 

+ Mục 6600

               4.648.200

               4.648.200

 

+ Mục 6750

             13.800.000

             13.800.000

 

+ Mục 6700

               1.200.000

               1.200.000

 

+ Mục 6900

             37.668.000

             37.668.000

 

+ Mục 7000

            20.996.500

             20.996.500

 

+ Mục 9000

            12.000.000

             12.000.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                                   Hưng Đạo ,ngày 02 tháng 7 năm 2015

              

 

                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                           (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

                                                        Bùi Thị Liên