Asset Publisher

Công khai tài chính quý III năm 2015

Công khai tài chính quý III năm 2015


             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III/2015

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

1

Loại ..., khoản.....

  743.809.500

  743.809.500

 

 - Mục:

 

 

 

   + Mục 6000

   329.599.200

   329.599.200

 

   + Mục 6050

   

 

+ Mục 6100

   164.887.700

   164.887.700

 

 + Mục 6200

     10.695.000

     10.695.000

 

+ Mục 6300

     89.081.200

     89.081.200

 

+ Mục 6500

       3.386.000

       3.386.000

 

+ Mục 6550

       8.975.000

       8.975.000

 

+ Mục 6600

       4.545.400

       4.545.400

 

+ Mục 6750

     11.500.000

     11.500.000

 

+ Mục 6700

   

 

+ Mục 6900

       9.950.000

       9.950.000

 

+ Mục 7000

     79.550.000

     79.550.000

 

+ Mục 9000

   

 

 + Mục 9050

     31.640.000

     31.640.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                    Ngày 30 tháng 9 năm 2015

              

 

                      Hiệu Trưởng

 

 

                                                         

 

 

                          (Đã ký)

 

 

 

                    Bùi Thị Liên