Asset Publisher

Công khai tài chính quý IV-2016

Công khai tài chính quý IV-2016


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ IV/2016

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

   

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

1

Loại ..., khoản.....

1.060.738.717

1.060.738.717

 

 - Mục:

 

 

 

 + Mục 6000

           325.040.300

           325.040.300

 

+ Mục 6100

158.481.000

158.481.000

 

+ Mục 6400

34.311.800              

34.311.800              

 

+ Mục 6300

82.534.600

82.534.600

 

+ Mục 6050

37.127.000

37.127.000

 

+ Mục 6500

7.366.300

7.366.300

 

+ Mục 6550

103.703.800

103.703.800

 

+ Mục 6600

               4.141.517

               4.141.517

 

+ Mục 6700

             8.300.000

             8.300.000

 

+ Mục 6750

13.842.400

13.842.400

 

+ Mục 6900

             67.915.000

             67.915.000

 

+ Mục 7000

            118.243.900

            118.243.900

 

+ Mục 7750

138.550.000

138.550.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                 Ngày 30 tháng 12 năm 2016

              

 

                                                  Hiệu Trưởng

 

 

                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

                                                  Bùi Thị Liên