Asset Publisher

Công khai thu - chi tài chính quý III-2017

Công khai thu - chi tài chính quý III-2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Đơn vị : Trường Tiểu học  Hưng Đạo

 

 

 Chương : 622 Loại 490 khoản 492

 

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III/2017

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

                                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Dự toán giao đầu năm

 3.260.000.000

 3.260.000.000

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

   

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

895.769.500

895.769.500

1

Loại ..., khoản.....

   

 

 - Mục:

   

 

 + Mục 6000

310.769.000

310.769.000

 

+ Mục 6100

167.612.400

167.612.400

 

+ Mục 6200

11.979.000

11.979.000

 

+ Mục 6300

98.722.200

98.722.200

 

+ Mục 6050

58.113.600

58.113.600

 

+ Mục 6500

2.978.300

2.978.300

 

+ Mục 6550

11.050.000

11.050.000

 

+ Mục 6600

4.093.000

4.093.000

 

+ Mục 6700

6.340.000

6.340.000

 

+ Mục 6750

13.572.000

13.572.000

 

+ Mục 6900

179.343.000

179.343.000

 

+ Mục 7000

31.197.000

31.197.000

 

+ Mục 7750

   

2

Loại..., khoản....

   

C

Quyết toán chi nguồn khác

   

 

 - Mục:

   

 

   + Tiểu mục...

   

 

   + Tiểu mục....

 

 

 

                                                                                                  Ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

 

              

 

                                                  Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Bùi Thị Liên