Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 01-12-2017

Tài chính công khai ngày 01-12-2017


Tài chính công khai ngày 01 tháng 12 năm 2017

Tổng số xuất ăn: 198

Tổng số tiền ăn, chất đốt : 198 x 15.000=  2.970.000đ;

Chi ăn, chất đốt: 2.970.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0