Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2011 - 2012

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2011 - 2012


 

THỜI KHOÁ BIỂU

BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D

 

2

1

Học vần

Học vần

Học vần

Tậo đọc

Tậo đọc

Tậo đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Đạo đức

Tập đọc

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

 

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

4

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Toán

Sử

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Sử

Đạo đức

Sử

Sử

Sử

Sử

Sử

 

3

1

Học vần

Học vần

Học vần

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Kể chuyện

Toán

Kể chuyện

Chính tả

Chính tả

Chính tả

LT&C

LT&C

LT&C

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Khoa

 

3

Âm nhạc

 Toán

Âm nhạc

Mĩ thuật

Kể chuyện

Mĩ thuật

TNXH

Thủ công

TNXH

kể chuyện

Mĩ thuật

kể chuyện

Khoa

Thể dục

Khoa

LT&C

 

4

 Toán

Âm nhạc

 Toán

Tiếng anh

Chính tả

Chính tả

Mĩ thuật

 Tập viết

 Tập viết

Khoa

kể chuyện

Khoa

Thể dục

LT&C

LT&C

 Kể chuyện

 

5

 

 

 

Mĩ  thuật

Thể dục

Thể dục

Thủ công

Âm nhạc

 Tiếng anh

Kĩ thuật

Địa

Kĩ thuật

LT&C

 Kể chuyện

 Kể chuyện

Thể dục

 

4

1

Học vần

Học vần

Học vần

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập đọc

Thể dục

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Âm nhạc

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

LT&C

LT&C

LT&C

Thể dục

Tập đọc

LT&C

Tập đọc

Thể dục

Âm nhạc

 Toán

Chính tả

Âm nhạc

Tập đọc

 

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

LT&C

Thể dục

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

 Tập làm văn

Toán

Chính tả

Chính tả

 

4

Thể dục

TNXH

Thủ công

Thể dục

 Tiếng anh

Thể dục

Toán

Toán

Thể dục

Toán

LT&C

TLV

Chính tả

 Tập làm văn

Toán

Toán

 

5

 

 

 

Chính tả

 Tiếng anh

Thủ công

TNXH

TNXH

Mĩ thuật

Tập làm văn

Khoa

Thể dục

 Kể chuyện

Khoa

 Tập làm văn

 Địa

 

5

1

Học vần

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Toán

 Tiếng anh

Toán

Toán

Toán

Toán

Chính tả

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Toán

Chính tả

 Tiếng anh

Âm nhạc

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Toán

Chính tả

Mĩ thuật

 Địa

 Địa

Thể dục

 

3

TNHX

 Mĩ thuật

TNXH

Chính tả

TNXH

Toán

Chính tả

LT&C

TNXH

LT&C

TLV

LT&C

 Địa

LT&C

Thể dục

LT&C

 

4

 Mĩ thuật

Thủ công

 Thể dục

Thể dục

Âm nhạc

Chính tả

TLV

TNXH

Thủ công

Khoa

Khoa

Khoa

LT&C

Thể dục

LT&C

Tập làm văn

 

5

 

 

 

Thủ công

Thủ công

Âm nhạc

 Tập viết

Tập làm văn

Tiếng anh

Địa

Kĩ thuật

Địa

Thể dục

Mĩ thuật

 Kĩ thuật

 Kĩ thuật

 

6

1

Học vần

Học vần

Học vần

Toán

Toán

Toán

Tiếng anh

Toán

Thể dục

Thể dục

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

Mĩ thuật

Toán

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Tập làm văn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tiếng anh

Thể dục

Âm nhạc

Toán

 Thể dục

Toán

 Khoa

 Khoa

Toán

Mĩ thuật

 

3

Toán

Toán

Toán

Tập  viết

Tập  viết

Tập  viết

Toán

Tiếng anh

Tập làm văn

Âm nhạc

TLV

 Thể dục

Tập làm văn

Tập làm văn

 Khoa

 Khoa

 

4

 Thủ công

 Thể dục

 Mĩ thuật

TNXH

Thể dục

TNXH

Thể dục

Tiếng anh

Toán

TLV

Âm nhạc

TLV

 Kĩ thuật

 Kĩ thuật

Tập làm văn

Tập làm văn

 

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xầm