Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2015

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2015


 

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Đạo 
Chương : 622 Loại 490 khoản 492 
                                                                           

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụngkinh phí NSNN)
 

 

 

 

Biểu số 2

ĐV tính: đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

    2.930.000.000

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

     2.930.000.000

 

I

Loại 490 , khoản 492

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân  

     2.628.500.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

         201.500.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

           80.000.000

 

4

  Chi khác

           20.000.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

                                                                                        Ngày  20  tháng  01 năm 2015

                                                                                                          Hiệu Trưởng

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                          Bùi Thị Liên