Thông tin thành viên
Họ và tên: Đỗ Kim Oanh
Email: th.hd.dkoanh@gmail.com
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Hưng Đạo
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 54       Đã duyệt: 50       Tổng điểm: 173

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt