Thời khóa biểu buổi chiều học kì I năm học 2015 - 2016


THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

2

1

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

2

Đ Đ - Hà

HV - Huệ

HV - Thư

HV - Hường

Đ Đ - Quỳnh

THT - D Hằng

THTV - Sang

MT - Hồng

BDT - Liên

THTV - Nguyên

3

TD - Hà

HV - Huệ

HV - Thư

HV - Hường

TAnh - Lan

BDT - D Hằng

THT - Sang

TD - Quỳnh

BDTV - Liên

THT - Nguyên

4

 

TOÁN - Huệ

TOÁN - Thư

TOÁN - Hường

RLTT – Hộp

 

 

 

THTV - Hạnh

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

BDTV - Nga

TD - Hà

HV - Thư

HV - Hường

TC - Quỳnh

 

 

 

TIN - Dung

 

2

BDT - Nga

TC - Hà

HV - Thư

HV - Hường

TNXH - Quỳnh

 

 

 

HĐNG - Anh

 

3

TC - Hà

HV - Huệ

TOÁN - Thư

TOÁN - Hường

TD - Quỳnh

 

 

 

TNXH - Mai

TAnh - Nhạ

4

 

HV - Huệ

Đ Đ - Hà

ÂN - Anh

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

RLTT-Hộp

HV - Huệ

TOÁN - Thư

HV - Hường

THTV - Hậu

THT - D Hằng

THTV - Sang

THTV - Nụ

TAnh - TNga

TD - Hộp

2

TAnh - Lan

HV - Huệ

TC - Hà

HV - Hường

THTV - Hậu

THTV - D Hằng

TC - Quỳnh

THTV - Nụ

TD - Hộp

TAnh - Nhạ

3

MT - Hồng

TOÁN - Huệ

HV - Thư

TOÁN - Hường

THT - Hậu

TAnh - Lan

THT - Sang

BDT - Nụ

TNXH - Mai

TIN - Dung

4

 

MT - Hồng

HV - Thư

TC - Hà

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

BDTV - Nga

HV - Huệ

HV - Thư

HV - Hường

HĐNG - Anh

 

 

 

THT - Hạnh

 

2

THTV - Nga

HV - Huệ

HV - Thư

HV - Hường

BDT - Hậu

 

 

 

TIN - Dung

 

3

THTV - Nga

TOÁN - Huệ

TOÁN - Thư

TOÁN - Hường

THT - Hậu

 

 

 

TAnh - TNga

 

4

 

THTV - Huệ

MT - Hồng

THT - Hường

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

THT - Nga

TOÁN - Huệ

HV - Thư

HV - Hường

THTV - Hậu

TNXH - Quỳnh

THTV - Sang

THT – Xầm

TAnh - TNga

THT - Nguyên

2

THT - Nga

HV - Huệ

HV - Thư

HV - Hường

BDTV - Hậu

THTV - D Hằng

BDT - Sang

TC - Quỳnh

THTV - Hạnh

THTV - Nguyên

3

THTV - Nga

HV - Huệ

THTV - Thư

TNXH - Hà

BDT - Hậu

THTV - D Hằng

MT - Hồng

THTV – Xầm

THT - Hạnh

THTV - Nguyên

4

 

TNXH - Hà

ÂN - Anh

MT - Hồng

 

 

 

 

 

 

5

 

SH

SH

SH

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

3C

4B

4C

4D

5A

5B

5C

 

 

 

2

1

 

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

 

 

 

2

 

Đ Đ - Mai

TAnh - Lan

TIN - Dung

ĐỊA - Xuân

KHOA - Doãn

KHOA - Thật

 

 

 

3

 

THTV - B Trang

TIN - Dung

MT - Hồng

TAnh - TNga

SỬ - Doãn

THT - Thật

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

THTV - My

 

ÂN - Anh

 

KHOA - Xuân

LT&C - Doãn

MT - Hồng

 

 

 

2

THTV - My

 

Đ Đ - Mai

 

TIN - Dung

THT - Doãn

KT - Hồng

 

 

 

3

TIN - Dung

 

THT - MHạnh

 

SỬ - Xuân

THTV - Doãn

TD - Hộp

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

THTV - My

TAnh - Lan

KHOA - MHạnh

KHOA - Ngọc

TIN - Dung

 

THT - Thật

 

 

 

2

THT - My

ĐỊA - Mai

KT - Hồng

THT - Ngọc

THT - Xuân

 

TIN - Dung

 

 

 

3

TAnh - Nhạ

THTV - B Trang

THT - MHạnh

TD - Hộp

TAnh - TNga

 

Đ Đ - Quỳnh

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

TIN - Dung

 

THT - Ngọc

 

MT - Hồng

 

 

 

 

2

 

TAnh - Lan

 

THTV - Ngọc

 

KT - Hồng

 

 

 

 

3

 

MT - Hồng

 

TAnh - Lan

 

TIN - Dung

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

ÂN - Anh

THT - B Trang

TIN - Dung

KT - Hồng

THTV - Xuân

THT - Doãn

TD - Hộp

 

 

 

2

TD - Hộp

THT - B Trang

MT - Hồng

KHOA - Ngọc

THT - Xuân

ÂN - Anh

TAnh - TNga

 

 

 

3

THT - My

TIN - Dung

THTV - MHạnh

THTV - Ngọc

TD - Hộp

Đ Đ - Quỳnh

THTV - Thật

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu