THỚI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015


 PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015

 

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

5A

5B

5C

 

2

1

Đ Đ

HV

TOÁN

HV

TC

THT

 

THT

 

 

TIN

KHOA

TA2

MT

TA1

TD1

ÂN

 

2

TIN

HV

TD2

HV

TA3

THTV

 

TNXH

 

 

ÂN

ĐỊA

KT

TA2

TD1

Đ Đ

TA2

3

TIN

TOÁN

HV

Đ Đ

TA3

Đ Đ

 

BDT

 

 

TA2

MT

TD1

SỬ

THT

ÂN

TA2

4

 

TNXH

HV

TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

THTV

HV

HV

HV

THT

 

THTV

ÂN

TIN

TA2

 

KC

 

 

 

 

 

 

2

BDTV

HV

HV

HV

HĐNG

 

BDT

TIN

TA2

THT

 

THT

 

 

 

 

 

3

HĐNG

TC

TOÁN

TOÁN

THTV

 

THT

TIN

TA2

THTV

 

THTV

 

 

 

 

 

4

 

TOÁN

ÂN

TD2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

MT

HV

TOÁN

HV

THTV

TA3

 

Đ Đ

 

 

THT

TA1

 

KHOA

TIN

KHOA

Đ Đ

 

2

TA3

HV

TC

HV

CT

TA3

 

TC

 

 

MT

TA1

 

THT

TIN

THTV

THT

3

TA3

TOÁN

HV

TNXH

BDT

MT

 

THTV

 

 

T

 

 

A2

TIN

 

THTV

TA1

THT

THTV

4

 

TD2

HV

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

THT

HV

HV

HV

TD2

 

TA3

TA1

TIN

TC

 

HĐNG

MT

 

 

 

TA2

 

2

BDT

HV

HV

HV

TIN

 

TA3

TNXH

ÂN

MT

 

TA1

ĐỊA

 

 

 

TA2

3

THTV

MT

TA3

TOÁN

TIN

 

TNXH

HĐNG

THTV

TA2

 

TA1

THT

 

 

 

THT

4

 

ÂN

TA3

THTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

THTV

HV

HV

HV

THTV

THT

THT

THT

THT

THT

TIN

THT

TA2

THT

THT

TA1

 

 

2

BDTV

HV

HV

HV

BDTV

THTV

THTV

THTV

THT

TIN

THTV

THTV

THT

TA2

THTV

TA1

 

3

BDT

TOÁN

TOÁN

TOÁN

THT

BDT

THTV

BDTV

THTV

TIN

THT

THTV

THTV

TA2

KC

THT

 

4

 

SH

SH

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                                                                                                                                            T.M NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                                                                                              P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Xầm

 

 

                               

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu