Thời khóa biểu buổi sáng học kì I năm học 2015 - 2016


THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

HV - Nga

Đ Đ - Hà

TAnh - Nhạ

 

TĐ - Hậu

TĐ - D Hằng

TĐ - Sang

TĐ - Nụ

TV - Hạnh

TV - Nguyên

3

HV - Nga

ÂN - Anh

TD - Hà

 

TĐ - Hậu

TĐ - D Hằng

TĐ - Sang

TĐ - Nụ

TV - Hạnh

TV - Nguyên

4

ÂN - Anh

BDTV - Huệ

THTV - Thư

 

TOÁN - Hậu

TOÁN - D Hằng

TOÁN - Sang

TOÁN - Nụ

TOÁN - Hạnh

TOÁN - Nguyên

5

 

 

 

 

 

ÂN - Anh

TViết - Sang

CT - Nụ

 

Đ Đ - Mai

3

1

HV - Nga

 

 

TAnh - Lan

TOÁN - Hậu

TOÁN - D Hằng

TOÁN - Sang

TNXH - Quỳnh

Đ Đ - Mai

TD - Hộp

2

HV - Nga

 

 

TD - Hà

CT - Hậu

TD - Quỳnh

CT - Sang

TAnh - Lan

TV - Hạnh

TOÁN - Nguyên

3

TOÁN - Nga

 

 

BDTV - Hường

TD - Quỳnh

KC - D Hằng

KC - Sang

TOÁN - Nụ

TOÁN - Hạnh

TV - Nguyên

4

TNXH - Hà

 

 

 

KC - Hậu

TViết - D Hằng

TNXH - Quỳnh

KC - Nụ

THTV - Hạnh

TV - Nguyên

5

 

 

 

 

 

CT - D Hằng

Đ Đ - Quỳnh

THT - Nụ

 

TNXH - Mai

4

1

HV - Nga

TAnh - Lan

BDTV - Thư

 

TĐ - Hậu

TĐ - D Hằng

TOÁN - Sang

TOÁN - Nụ

TC - Mai

TOÁN - Nguyên

2

HV - Nga

THTV - Huệ

TAnh - Nhạ

 

TOÁN - Hậu

MT - Hồng

ÂN - Anh

TĐ - Nụ

TV - Hạnh

TV - Nguyên

3

TOÁN - Nga

THT - Huệ

THT - Thư

 

ÂN - Anh

TOÁN - D Hằng

TĐ - Sang

TAnh - Lan

TV - Hạnh

TAnh - Nhạ

4

HĐNG - Anh

 

 

 

MT - Hồng

TAnh - Lan

CT - Sang

LT&C - Nụ

TOÁN - Hạnh

TC - Mai

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNXH - Mai

5

1

HV - Nga

 

THTV - Thư

Đ Đ - Hà

TOÁN - Hậu

TOÁN - D Hằng

TD - Quỳnh

ÂN - Anh

TOÁN - Hạnh

MT - Hồng

2

HV - Nga

 

TNXH - Hà

THTV - Hường

TAnh - Lan

LT&C - D Hằng

TOÁN - Sang

Đ Đ - Quỳnh

TV - Hạnh

TOÁN - Nguyên

3

TOÁN - Nga

 

THT - Thư

THTV - Hường

LT&C - Hậu

Đ Đ - Quỳnh

TAnh - Lan

TOÁN - Nụ

ÂN - Anh

TV - Nguyên

4

TAnh - Lan

 

 

 

CT - Hậu

TD - Quỳnh

LT&C - Sang

TV - Nụ

MT - Hồng

ÂN - Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

HV - Nga

THT - Huệ

 

TAnh - Lan

TOÁN - Hậu

TC - Quỳnh

TOÁN - Sang

TOÁN - Nụ

TV - Hạnh

TOÁN - Nguyên

2

HV - Nga

TAnh - Lan

 

THTV - Hường

TViết - Hậu

TOÁN - D Hằng

TD - Quỳnh

CT - Nụ

TV - Hạnh

TV - Nguyên

3

TOÁN - Nga

THTV - Huệ

 

THT - Hường

TLV - Hậu

TLV - D Hằng

TAnh - Lan

TD - Quỳnh

TOÁN - Hạnh

TV - Nguyên

4

SH

 

 

 

SH

CT - D Hằng

TLV - Sang

TLV - Nụ

TD - Hộp

SH

5

 

 

 

 

 

SH

SH

SH

SH

TIN - Dung

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

3C

4B

4C

4D

5A

5B

5C

 

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

2

TV - My

TV - B Trang

TOÁN - MHạnh

TOÁN - Ngọc

TĐ - Xuân

TĐ - Doãn

TOÁN - Thật

 

 

 

3

TV - My

TV - B Trang

TD - Hộp

TV - Ngọc

TOÁN - Xuân

TOÁN - Doãn

TAnh - TNga

 

 

 

4

Đ Đ - Mai

TOÁN - B Trang

TV - MHạnh

TV - Ngọc

Đ Đ - Hà

TAnh - TNga

TĐ - Thật

 

 

 

5

TOÁN - My

SỬ - B Trang

TV - MHạnh

TIN - Dung

TAnh - TNga

TD - Hộp

SỬ - Thật

 

 

 

3

1

TOÁN - My

TOÁN - B Trang

TOÁN - MHạnh

TV - Ngọc

TOÁN - Xuân

TOÁN - Doãn

TOÁN - Thật

 

 

 

2

TC - Mai

KHOA - B Trang

TV - MHạnh

TOÁN - Ngọc

LT&C - Xuân

KC - Doãn

KC - Thật

 

 

 

3

TD - Hộp

TV - B Trang

KHOA - MHạnh

ĐỊA - Mai

CT - Xuân

TLV - Doãn

LT&C - Thật

 

 

 

4

TV - My

TAnh - Lan

SỬ - MHạnh

TD - Hộp

KC - Xuân

CT - Doãn

ĐỊA - Thật

 

 

 

5

TIN - Dung

TD - Hộp

 

TAnh - Lan

 

 

 

 

 

 

4

1

TAnh - Nhạ

ÂN - Anh

TV - MHạnh

TOÁN - Ngọc

KT - Hồng

TĐ - Doãn

TĐ - Thật

 

 

 

2

TOÁN - My

TV - B Trang

TV - MHạnh

TAnh - Lan

TOÁN - Xuân

TAnh - TNga

TOÁN - Thật

 

 

 

3

TV - My

TV - B Trang

TOÁN - MHạnh

TV - Ngọc

TĐ - Xuân

TOÁN - Doãn

TAnh - TNga

 

 

 

4

TV - My

TOÁN - B Trang

THTV - MHạnh

TV - Ngọc

TLV - Xuân

LT&C - Doãn

TLV - Thật

 

 

 

5

TNXH - My

 

 

 

 

TIN - Dung

 

 

 

 

5

1

TAnh - Nhạ

KT - Mai

TAnh - Lan

TOÁN - Ngọc

TAnh - TNga

TOÁN - Doãn

TOÁN - Thật

 

 

 

2

MT - Hồng

TV - B Trang

TV - MHạnh

Đ Đ - Mai

TOÁN - Xuân

TAnh - TNga

LT&C - Thật

 

 

 

3

TOÁN - My

TOÁN - B Trang

TOÁN - MHạnh

TV - Ngọc

MT - Hồng

KHOA - Doãn

TAnh - TNga

 

 

 

4

TV - My

KHOA - B Trang

ĐỊA - Mai

SỬ - Ngọc

LT&C - Xuân

TD - Hộp

KHOA - Thật

 

 

 

5

 

 

TD - Hộp

 

KHOA - Xuân

 

TIN - Dung

 

 

 

6

1

TV - My

TD - Hộp

TOÁN - MHạnh

TOÁN - Ngọc

TOÁN - Xuân

TOÁN - Doãn

TOÁN - Thật

 

 

 

2

TV - My

TV - B Trang

TV - MHạnh

TV - Ngọc

TD - Hộp

TAnh - TNga

ÂN - Anh

 

 

 

3

TNXH - My

TV - B Trang

TV - MHạnh

TV - Ngọc

ÂN - Anh

TLV - Doãn

TLV - Thật

 

 

 

4

TOÁN - My

TOÁN - B Trang

TAnh - Lan

ÂN - Anh

TLV - Xuân

ĐỊA - Doãn

CT - Thật

 

 

 

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Xầm

                                                                                                                                                 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu