THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

 

THỨ HAI

 

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

1A

1

Chào cờ

Học vần

 Thể dục

Học vần

Học vần

 

Mĩ thuật

THTV

TH TV

RLTD

TH TV

 

 

2

Tập đọc

Học vần

Toán

Học vần

Học vần

 

T Anh

BD Toán

TH Toán

BDToán

L chữ

 

 

3

Tập đọc

Toán

Học vần

Toán

TNXH

 

T Anh

BDTV

BDToán

HĐ NG

TH Toán

 

 

4

Đạo đức

Thủ công

Học vần

Âm nhạc

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B

1

Chào cờ

Thủ công

Toán

Toán

Học vần

 

T Anh

 

Âm nhạc

BDTV

TH TV

 

 

2

Đạo đức

Toán

Thể dục

THTV

Học vần

 

BD Toán

 

Mĩ thuật

BDTV

BD TV

 

 

3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

TH Toán

 

BD TV

 

T Anh

BDT

TH Toán

 

 

4

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

TNXH

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C

1

Chào cờ

Học vần

Học vần

Âm nhạc

TH  TV

 

BD Toán

T Anh

 

THTV

BDTV

 

 

2

Đạo đức

Học vần

Học vần

Toán

TNXH

 

Mĩ thuật

T Anh

 

TH Toan

BDTV

 

 

3

Toán

Thủ công

Thể dục

Học vần

Học vần

 

BD TV

TH TV

 

TH Toán

BDT

 

 

4

Học vần

Toán

Toán

Học vần

Học vần

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Học vần

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D

1

Chào cờ

Toán

Học vần

Học vần

TNXH

 

BDTV

TH TV

BDTV

TH TV

 

 

 

2

Toán

Thủ công

Học vần

Học vần

TH TV

 

BD Toán

TH Toán

BDTV

TH Toán

 

 

 

3

Đạo đức

Học vần

Toán

Âm nhạc

Hoc vân

 

Mĩ thuật

T ANh

BDT

T ANh

 

 

 

4

Học vần

Học vần

Thể dục

Toán

Hoc vân

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Học vần

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Xầm

 

 

 

Bùi Thị Liên