Thời khóa biểu khối 1 năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 01 đến Tuần ….)

                 

Thứ

Tiết

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 1C

Lớp 1D

Sáng

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

Chào cờ

ÂN- Anh

 

HV - Hường

THTV- Nụ

HV - Nụ

2

Toán - Huệ

Toán - Nga

BDTV- Nga

 

HV - Hường

THToán- Nụ

HV - Nụ

3

HV - Huệ

HV - Nga

BDToán- Nga

 

TD - Hường

TC -Hường

Đ.Đức- Nụ

4

HV - Huệ

HV - Nga

 

 

Đ.Đức- Hường

 

TD - Nụ

5

 

 

 

 

Chào cờ

 

Chào cờ

3

1

Toán - Huệ

HV - Nga

BDTV- Nga

THToán- Hường

ÂN- Anh

 

Toán - Nụ

2

MT - Hồng

HV - Nga

THToán- Nga

THTV- Hường

Toán - Hường

 

ÂN- Anh

3

HV - Huệ

Toán - Nga

THTV- Nga

MT - Hồng

HV - Hường

 

HV - Nụ

4

HV - Huệ

MT - Hồng

 

 

HV - Hường

 

HV - Nụ

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

HV - Huệ

HV - Nga

TAnh- Nhạ

 

HV - Hường

TAnh- Nhạ

Toán - Nụ

2

HV - Huệ

HV - Nga

THToán- Nga

 

HV - Hường

THTV- Nụ

TNXH -

3

Đ.Đức- Trang

Toán - Nga

 

 

TAnh- Nhạ

MT - Hồng

HV - Nụ

4

Toán - Huệ

Đ.Đức- Trang

 

 

Toán - Hường

 

HV - Nụ

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

HV - Huệ

TNXH- Trang

 

TC -Hường

HV - Hường

 

HV - Nụ

2

HV - Huệ

TD - Trang

TC -Anh

THTV- Hường

HV - Hường

 

HV - Nụ

3

TD - Trang

HV - Nga

 

TNXH - Hường

Toán - Hường

 

Toán - Nụ

4

TNXH- Trang

HV - Nga

 

 

KNS

 

KNS

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

HV - Huệ

HV - Nga

TAnh- Nhạ

 

HV - Hường

 

HV - Nụ

2

HV - Huệ

HV - Nga

BDTV- Nga

 

HV - Hường

 

HV - Nụ

3

Toán - Huệ

Toán - Nga

BDToán- Nga

 

TAnh- Nhạ

 

Toán - Nụ

4

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

 

Toán - Hường

 

TAnh- Nhạ

5

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Nguyễn Thị Ngần

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu