Thời khóa biểu khối 1 năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 1 đến Tuần ….)

                   

Thứ

Tiết

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 1C

Lớp 1D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

THTV-Nga

Chào cờ

 

 

HV - Nụ

 

HV - Hường

2

Toán -Nga

THT-Nga

Toán -Huệ

 

 

HV - Nụ

 

HV - Hường

3

HV - Nga

MT - Hồng

HV -Huệ

 

 

Đ.Đức- Nụ

 

TD-Hường

4

HV - Nga

 

HV - Huệ

 

 

Chào cờ

 

Chào cờ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

HV - Nga

THTV-Nga

Toán -Huệ

TC-L.Anh

TC-Nụ

HV - Nụ

 

ÂN-Anh

2

HV - Nga

DBTV-L.Anh

MT - Hồng

ÂN-Anh

TNXH- Nụ

HV - Nụ

 

Toán -Hường

3

Toán -Nga

BDMT-Hồng

HV -Huệ

T.Anh-Nhạ

TD-Nụ

ÂN-Anh

 

HV - Hường

4

T.Anh- Nga

 

HV - Huệ

 

 

Toán - Nụ

 

HV - Hường

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

HV - Nga

 

HV -Huệ

 

 

HV - Nụ

TC- Hường

HV - Hường

2

HV - Nga

 

HV - Huệ

 

 

HV - Nụ

TNXH- Hường

HV - Hường

3

Toán - Nga

 

Toán - Huệ

 

 

Toán - Nụ

ĐĐ- Hường

Toán -Hường

4

Â.N-Anh

 

Đ.Đức-L.Anh

 

 

T.Anh-Nhạ

 

MT - Hồng

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

TNXH-L.Anh

BDT-Nga

HV -Huệ

THTV-Huệ

THTV- Nụ

HV - Nụ

 

HV - Hường

2

T.Anh- Nga

THTV-Nga

HV - Huệ

THT-Huệ

T.Anh-Nhạ

HV - Nụ

 

HV - Hường

3

HV - Nga

BDÂN- T.Anh

TD-L.Anh

T.Anh-Nhạ

THT-Nụ

Toán - Nụ

 

Toán -Hường

4

HV - Nga

KNS

TNXH- Huệ

KNS

KNS

MT - Hồng

 

T.Anh-Nhạ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

HV - Nga

Đ.Đức-L.Anh

HV -Huệ

 

 

HV - Nụ

THTV- Hường

HV - Hường

2

HV - Nga

TC-L.Anh

HV - Huệ

 

 

HV - Nụ

THT-Hường

HV - Hường

3

Toán - Nga

TD-L.Anh

Toán - Huệ

 

 

Toán - Nụ

T.Anh-Nhạ

Toán -Hường

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

Sinh hoạt

KNS

Sinh hoạt

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Phó hiệu trưởng

                                                                                                     (Đã ký)

 

 

                                                                                              Nguyễn Thị Ngần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu