THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2012 - 2013


 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI II NĂM HỌC 2012 - 2013

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

2A

1

Chào cờ

Mĩ thuật

LT&C

Toán

Tập làm văn

 

TH Toán

TH TV

TH Toán

L Chữ

T Anh

 

 

2

Tập đọc

Toán

Toán

Thủ công

Tập viết

 

TH TV

BDToán

TH TV

BD Toán

T Anh

 

 

3

Toán

Chính tả

Kể chuyện

Chính tả

Toán

 

BD TV

HĐ NG

BD TV

BD Toán

TNXH

 

 

4

 Đạo đức

Thể dục

Thể dục

Âm nhạc

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Thể dục

 

TH TV

 

Th TV

 

TNXH

 

 

2

Tập đọc

Mĩ thuật

Kể chuyện

Thủ công

Tập làm văn

 

TH Toán

 

BDTV

 

TH Toán

 

 

3

Toán

T Anh

Thể dục

Chính tả

Tập viết

 

BD Toán

 

BD Toán

 

T Anh

 

 

4

 Đạo đức

Chính tả

Toán

LT&C

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chào cờ

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

 

 

T Anh

 

T Anh

BDTV

 

 

2

Tập đọc

Chính tả

Toán

Âm nhạc

Tập làm văn

 

 

TH TV

 

TH TV

TNXH

 

 

3

Toán

Mĩ thuật

Thể dục

Chính tả

Tập viết

 

 

TH Toán

 

TH Toán

BD Toán

 

 

4

 Đạo đức

Thể dục

Thủ công

LT&C

BD Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chào cờ

 

 

 

Sinh hoạt