THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014

 

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

 

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

2A

1

Chào cờ

Thể dục

Tập đọc

Toán

Âm nhạc

 

BDToán

THTV

T Anh

L Chữ

TH Toán

 

 

2

Tập đọc

Toán

Thủ công

LT&C

TLV

 

BD TV

Kể chuyện

T Anh

TH Toán

THTV

 

 

3

Tập đọc

Chính tả

Toán

Thể dục

Toán

 

TNXH

HĐ NG

Mĩ thuật

RLTT

THTV

 

 

4

Toán

Đạo đức

Tập viết

Chính tả

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2B

1

Tập đọc

Toán

Thủ công

Toán

Toán

 

BDToán

TH TV

 

T Anh

TH Toán

 

 

2

Tập đọc

Thể dục

Tập đọc

Thể dục

Kể chuyện

 

BDToán

TH Toán

 

T Anh

THTV

 

 

3

Toán

Chính tả

Toán

Chính tả

Âm nhạc

 

BD TV

THTV

 

TH Toán

BD Toán

 

 

4

 Đạo đức

TNXH

Mĩ thuật

LT&C

TLV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chào cờ

Tập viết

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C

1

Chào cờ

Toán

T Anh

Thể dục

Toán

 

TH TV

 

Mĩ thuật

BDToán

TH TV

 

 

2

Tập đọc

TNXH

T Anh

Toán

Âm nhạc

 

TH Toán

 

THTV

BDToán

TH Toán

 

 

3

Tập đọc

Thể dục

Toán

Chính tả

Tập viết

 

Chính tả

 

TH Toán

BD TV

BD Toán

 

 

4

Toán

Tập đọc

Thủ công

LT&C

TLV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đạo đức

Kể chuyện

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

2D

1

Chào cờ

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

 

TH TV

BDToán

THTV

 

TH TV

 

 

2

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

TLV

 

TH Toán

BDToán

TH Toán

 

T Anh

 

 

3

Tập đọc

Kể chuyện

Thủ công

LT&C

Tập viết

 

BD Toán

BD TV

TH Toán

 

T Anh

 

 

4

Toán

Thể dục

Toán

Thể dục

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đạo đức

TNXH

 

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Xầm

 

 

 

Bùi Thị Liên