Thời khóa biểu khối 2 năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 1 đến Tuần ….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Tiết

Lớp 2A

Lớp 2B

Lớp 2C

Lớp 2D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

TC - L.Anh

Chào cờ

THToán-  Hạnh

Chào cờ

 

TNXH -Doãn

TĐ - Doãn

2

Toán -  Hằng

T.Dục-L.Anh

Toán -Hạnh

MT - Hương

Toán - Hà

 

TC-Doãn

TĐ - Doãn

3

TĐ -  Hằng

MT - Hương

TĐ - Hạnh

TD -L.Anh

TĐ - Hà

 

T.Anh-Lan

Toán - Doãn

4

TĐ -  Hằng

 

TĐ - Hạnh

 

TĐ - Hà

 

KNS

Chào cờ

5

 

 

 

 

TD -Hà

 

 

 

3

1

Toán -  Hằng

 

Toán -Hạnh

THTV-Hạnh

Toán - Hà

MT - Hương

 

Toán - Doãn

2

T.Anh -Nga

 

KC- Hạnh

THT- Hạnh

KC - Hà

THT-Hà

 

KC- Doãn

3

KC-Hằng

 

CTả -Hạnh

T.Anh -Nga

T.Anh-Lan

T.Anh-Lan

 

TD -Doãn

4

CT- Hằng

 

TC -L.Anh

 

C.Tả - Hà

 

 

CTả- Doãn

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

TĐ-  Hằng

TNXH-L.Anh

Đ.Đức- Liên

T.Anh -Nga

Đ.Đức-L.Anh

 

THT-Doãn

Toán - Doãn

2

TDục- L.Anh

THTV-  Hằng

TĐ - Hạnh

THTV-L.Anh

TĐ - Hà

 

MT-Hương

TĐ - Doãn

3

Đ.Đức-Liên

THToán-  Hằng

TD -L.Anh

BDAN-T.Anh

Toán - Hà

 

THTV-Doãn

Đ Đức-L.Anh

4

Toán -  Hằng

KNS

Toán - Hạnh

 

T.Duc -Hà

 

 

ÂN- Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán -  Hằng

THTV-Hằng

Toán -Hạnh

THT- L.Anh

Toán - Hà

TNXN-Hà

 

Toán - Doãn

2

LT&C -  Hằng

C.Tả-Hằng

LT&C- Hạnh

TNXH- L.Anh

LTVC- Hà

ÂN- Anh

 

LTVC-Doãn

3

TV -Hằng

 

T.Viết- Hạnh

KNS

TV - Hà

THTV - Hà

 

TV-Doãn

4

T.Anh -Nga

 

C.Tả - Hạnh

 

C.Tả - Hà

KNS

 

C.Tả - Doãn

5

 

 

 

 

 

 

 

TD -Doãn

6

1

Toán -  Hằng

THTV-  Hằng

Toán - Hạnh

 

Toán - Hà

 

 

Toán - Doãn

2

ÂN - Anh

THT- Hằng

TLV - Hạnh

 

TC-Hà

 

 

TLV-Doãn

3

TLV-  Hằng

BDT-Hằng

Â.Nhạc-Anh

 

TLV -Hà

 

 

T.Anh-Lan

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

Sinh hoạt

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Ngần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu