THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2012 - 2013


 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

3A

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Tập đọc

Tin học

Mĩ thuật

 

Thủ công

 

TH Toán

 

Tin học

 

 

2

Tập đọc

Tiếng Anh

Thể dục

Tập viết

Thể dục

 

TNXH

 

TH Toán

 

BD Toán

 

 

3

Kể chuyện

Toán

Chính tả

Toán

Toán

 

Âm nhạc

 

THTV

 

TH TV

 

 

4

Toán

TNXH

Toán

T Anh

Tập làm văn

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đạo đức

 Chính tả

LT&C

T Anh

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3B

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Tập đọc

Toán

Thể dục

 

Thủ công

 

TH Toán

 

T Anh

 

 

2

Tập đọc

Tiếng Anh

Toán

Tin học

Âm nhạc

 

TH Toán

 

TH TV

 

T Anh

 

 

3

Kể chuyện

Toán

TNXH

Chính tả

Toán

 

TH TV

 

BDT

 

Tin học

 

 

4

Toán

Tập viết

 Chính tả

LT&C

Tập làm văn

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đạo đức

TNXH

Thể dục

Mĩ thuật

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

3C

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Thủ công

Toán

 

TH Toán

 

 

BD Toán

Âm nhạc

 

 

2

Kể chuyện

 Chính tả

LT&C

Thể dục

Tập viết

 

TH TV

 

 

T Anh

Tin học

 

 

3

Toán

TNXH

Toán

Toán

Tập làm văn

 

BDTV

 

 

T Anh

TNXH

 

 

4

 Đạo đức

T Anh

Tin

Mĩ thuật

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chào cờ

T Anh

 

 Chính tả