THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014

 

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

 

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

3A

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

 

  TNXH

BD TV

THTV

Tiếng Anh

Chính tả

 

 

2

 Đạo đức

Tin học

T Anh

T Anh

  TNXH

 

Thủ công

THTV

HĐNG

TH Toán

TH Toán

 

 

3

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập đọc

Thể dục

Thể dục

 

Âm nhạc

TH Toán

RLTT

Tin học

BD Toán

 

 

4

Kể chuyện

Chính tả

Tập viết

  LT&C

TLV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

3B

1

Chào cờ

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

 

TH TV

 

TH TV

BDToán

 Tin học

 

 

2

Tập đọc

Chính tả

Mĩ thuật

Toán

Thể dục

 

TH Toán

 

TH TV

BDToán

Tin học

 

 

3

Kể chuyện

Thể dục

Tiếng Anh

Tập đọc

TNXH

 

BD Toán

 

TH Toán

BD TV

Âm nhạc

 

 

4

Toán

TNXH

Tiếng Anh

 Chính tả

TLV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đạo đức

Thủ công

Tập viết

LT&C

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

TNXH

 

BD Toán

BDToán

TH TV

 

Tiếng Anh

 

 

2

Tập đọc

 Chính tả

TNXH

Tiếng Anh

Toán

 

TH Toán

BDToán

TH TV

 

Âm nhạc

 

 

3

Kể chuyện

 Tin học

Mĩ thuật

Tiếng Anh

Tập viết

 

TH TV

BD TV

Thủ công

 

TH Toán

 

 

4

Toán

Tin học

Tập đọc

Chính tả

TLV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đạo đức

Thể dục

LT&C

Thể dục

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Xầm

 

 

 

 

Bùi Thị Liên