Thời khóa biểu khối 3 năm học 2017 - 2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 1  đến Tuần ….)

                   

Thứ

Tiết

Lớp 3A

Lớp 3B

Lớp 3C

Lớp 3D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

Tin học-

TNXH - Oanh

Toán - Oanh

Tin học-

TĐ - My

TNXH - Thúy

T.Đọc - Thúy

2

Toán - Mai

Tin học-

TAnh- Lan

TĐ - Oanh

Tin học-

TĐ-KC- My

ÂN- Anh

TĐ-KC- Thúy

3

TĐ - Mai

 

ÂN- Anh

TĐ-KC- Oanh

 

Toán - My

THTV - Thúy

Toán - Thúy

4

TĐ-KC- Mai

 

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán - Mai

TAnh- Lan

TAnh- Lan

Đ.Đức- Ngần

TAnh- Nhạ

Toán - My

Tin học-

Toán - Thúy

2

CT- Mai

TAnh- Lan

TAnh- Lan

Toán - Oanh

TAnh- Nhạ

Đ.Đức- Ngần

Tin học-

C. Tả - Thúy

3

Đ.Đức- Ngần

MT - Hương

TC -Hồng

C. Tả - Oanh

MT - Hương

C.Tả-My

 

Đ.Đức- Ngần

4

TNXH - Mai

 

 

MT - Hương

 

TAnh- Nhạ

 

TD - Thanh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán - Mai

THTV- Mai

Tin học-

Toán - Oanh

TC -Hồng

Toán - My

TAnh- Nhạ

Toán - Thúy

2

TD - Thanh

THT - Mai

Tin học-

TĐ - Oanh

THTV - My

TĐ - My

TAnh- Nhạ

T.Đọc - Thúy

3

ÂN- Anh

TAnh- Lan

 

TNXH - Oanh

THT - My

TD - Thanh

TC -Hồng

TAnh- Nhạ

4

TĐ- Mai

 

 

TD - Thanh

 

TNXH - My

 

THXH - Thúy

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - Mai

THToán- Mai

THTV - Oanh

TAnh- Lan

THXH - My

Toán - My

THTV - Thúy

Toán - Thúy

2

LTVC - Mai

THTV- Mai

THT - Oanh

Toán - Oanh

THTV - My

TD - Thanh

MT - Hương

LTVC -Thúy

3

T.Viết- Mai

T.Anh-Lan

TD - Thanh

LTVC _ Oanh

TAnh- Nhạ

LTVC - My

THT-Thúy

T.Viết- Thúy

4

TNXH - Mai

KNS

KNS

TV - Oanh

KNS

T.Viết- My

KNS

TD - Thanh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán - Mai

TC -Hồng

THTV - Oanh

Toán - Oanh

ÂN- Anh

Toán - My

THT - Thúy

Toán - Thúy

2

C.Tả - Mai

TD - Thanh

THT - Oanh

C Tả - Oanh

THT - My

C. Tả - My

TAnh- Nhạ

C.Tả - Thúy

3

TLV - Mai

THTV- Mai

THTV-Oanh

TLV - Oanh

THTV-My

TLV - My

THTV - Thúy

TLV - Thúy

4

Sinh hoạt

 

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Ngần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu