THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013


 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

4A

1

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Thể dục

Âm nhạc

 

T Anh

 

 

Tin học

THTTV

 

 

2

Đạo đức

LT&C

TLV

Toán

Toán

 

T Anh

 

 

TAnh

THTTV

 

 

3

Tập đọc

Khoa

Kể chuyện

Khoa

TLV

 

Tin học

 

 

TH Toán

TH Toán

 

 

4

Toán

Chính tả

Toán

LT&C

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

Thể dục

Địa

Mĩ thuật

Kĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B

1

Chào cờ

Sử

Toán

Mĩ thuật

Toán

 

 

Tin học

 

TH Toán

THTTV

 

 

2

Đạo đức

LT&C

Khoa

Chính tả

Âm nhạc

 

 

T Anh

 

Tin học

THTTV

 

 

3

Tập đọc

Toán

Thể dục

LT&C

Thể dục

 

 

T Anh

 

Tiếng Anh

TH Toán

 

 

4

Kĩ  thuật

Kể chuyện

Tập đọc

Khoa

TLV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán

Địa

Tập làm văn

Toán

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C

1

Chào cờ

Thể dục

Tập đọc

Khoa

Toán

 

 

T Anh

 

T Anh

THTTV

 

 

2

Đạo đức

Sử

Toán

Mĩ thuật

LT&C

 

 

Tin học

 

TH Toán

THTTV

 

 

3

Tập đọc

Kể chuyện

Khoa

LT&C

Âm nhạc

 

 

Tin học

 

TH TV

TH Toán

 

 

4

Toán

Toán

Tập làm văn

Toán

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kĩ  thuật

Địa

Chính tả

TLV

SH