THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014

 

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

 

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

4A

1

Chào cờ

Toán

Địa

Tập đọc

Toán

 

THTTV

T Anh

THTTV

Tin học

HĐNG

 

 

2

Tập đọc

Mĩ thuật

Âm nhạc

Toán

LT&C

 

Khoa

 T Anh

TH Toán

Thể dục

THTTV

 

 

3

Toán

 Chính tả

Toán

Kể chuyện

TLV

 

TH Toán

Tin học

Khoa

T Anh

BD Toán

 

 

4

Đạo đức

Khoa

TLV

Kĩ  thuật

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

LT&C

 

Khoa

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B

1

Chào cờ

Toán

T Anh

Toán

Toán

 

 

Khoa

BDToán

TH Toán

TH TV

 

 

2

Tập đọc

LT&C

Toán

Kĩ  thuật

Chính tả

 

 

Địa

BDToán

Tin học

T Anh

 

 

3

Toán

Kể chuyện

Tin học

LT&C

TLV

 

 

THTV

BD TV

Thể dục

T Anh

 

 

4

Đạo đức

Thể dục

Tập làm văn

Khoa

TH Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

Mĩ thuật

Âm nhạc

Tập đọc

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chào cờ

Âm nhạc

Tin học

Toán

Toán

 

 

LT&C

BDToán

Thể dục

THTV

 

 

2

Đạo đức

Toán

Tin học

Thể dục

Kĩ  thuật

 

 

TH Toán

BDToán

T Anh

TH Toán

 

 

3

Tập đọc

Tập làm văn

Toán

Tập đọc

Khoa

 

 

THTTV

BD TV

TLV

Địa

 

 

4

Toán

Mĩ thuật

T Anh

Chính tả

LT&C

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

Khoa

T Anh

Kể chuyện

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Xầm

 

 

 

Bùi Thị Liên