THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2012 - 2013


 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

5A

1

Chào cờ

Thể dục

Tập đọc

Chính tả

Toán

 

Tin học

 

TH Toán

 

T Anh

 

 

2

Sử

LT&C

LT&C

Thể dục

Kĩ  thuật

 

Tin học

 

Th TV

 

TH Toán

 

 

3

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

TLV

 

T Anh

 

BD Toán

 

TH TV

 

 

4

Toán

Khoa

Tập làm văn

Kể chuyện

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đạo đức

Mĩ thuật

Địa

Khoa

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

1

Chào cờ

Toán

Mĩ thuật

Kể chuyện

Toán

 

TH Toán

 

Tin học

 

TH Toán

 

 

2

Đạo đức

Thể dục

Tập đọc

Khoa

LT&C

 

Th TV

 

Tin học

 

T Anh

 

 

3

Sử

LT&C

Toán

Toán

Kĩ  thuật

 

BD Toán

 

T Anh

 

ThTV

 

 

4

Toán

Âm nhạc

Tập làm văn

Thể dục

TLV

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tập đọc

Khoa

Địa

Chính tả

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5C

1

Chào cờ

Toán

Khoa

Toán

Toán

 

TH Toán

 

Tiếng Anh

TH  Toán

 

 

 

2

Đạo đức

Kể chuyện

Mĩ thuật

Chính tả

LT&C

 

Th TV

 

Tiếng Anh

THTV

 

 

 

3

Tập đọc

Thể dục

Toán

Thể dục

TLV

 

BD Toán

 

Tin học

Tin học

 

 

 

4

Sử

LT&C

Tập đọc

Tập làm văn

Kĩ  thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán

Âm nhạc

Địa

Khoa

SH