THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 – 2014

 

LỚP

TIẾT

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

 

THỨ HAI

 

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

5A

1

Chào cờ

Mĩ thuật

Tập đọc

Toán

Kĩ  thuật

 

T Anh

 

Kể chuyện

 

TH TV

 

 

2

Đạo đức

Thể dục

Toán

LT&C

Toán

 

Tin học

 

TH TV

 

Địa

 

 

3

Tập đọc

Toán

Âm nhạc

T Anh

TLV

 

Tin học

 

TH Toán

 

TH Toán

 

 

4

Toán

TLV

Khoa

T Anh

Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

LT&C

Thể dục

Chính tả

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

1

Chào cờ

Thể dục

Toán

Thể dục

Toán

 

BDToán

Tin học

 

THTV

Địa

 

 

2

Đạo đức

TLV

Tập đọc

Khoa

TLV

 

BDToán

Tin học

 

TH Toán

Kể chuyện

 

 

3

Tập đọc

Toán

T Anh

Mĩ thuật

Kĩ  thuật

 

BD TV

T Anh

 

THTV

TH Toán

 

 

4

Toán

Âm nhạc

Chính tả

Toán

Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

LT&C

LT&C

T Anh

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5C

1

Chào cờ

Khoa

Toán

Mĩ thuật

Toán

 

Tin học

 

BDToán

TH TV

T Anh

 

 

2

Đạo đức

Âm nhạc

Tập đọc

Toán

LT&C

 

T Anh

 

BDToán

TH  Toán

TH TV

 

 

3

Tập đọc

Toán

Khoa

TLV

TLV

 

T Anh

 

BD TV

TH Toán

Tin học

 

 

4

Toán

LT&C

Chính tả

Thể dục

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sử

Kể chuyện

Địa

Kĩ  thuật

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Xầm

 

 

 

Bùi Thị Liên