Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2014 - 2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015

 

THỨ

TIẾT

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

5A

5B

5C

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

HV

Đ Đ

BDTV

 

TV

TV

TV

TV

ÂN

SỬ

3

HV

BDTV

Đ Đ

 

TV

TV

TV

TV

TOÁN

ÂN

SỬ

TOÁN

4

ÂN

THTV

THT

 

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TD1

TOÁN

TOÁN

Đ Đ

SỬ

TOÁN

TOÁN

TA1

MT

5

 

 

 

 

 

TD2

Đ Đ

TA1

TOÁN

TD1

Đ Đ

SỬ

TOÁN

Đ Đ

ÂN

KT

TOÁN

3

1

TOÁN

 

 

TA3

TOÁN

TOÁN

TD2

TOÁN

TOÁN

TD1

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TA1

MT

TOÁN

2

TD2

 

 

TA3

CT

CT

TC

TV

TD1

TOÁN

TV

CT

LT&C

KC

TA1

TOÁN

KC

3

HV

 

 

BDTV

Đ Đ

KC

TOÁN

TA1

TV

TV

TNXH

TD1

CT

LT&C

TOÁN

TLV

CT

4

HV

 

 

 

KC

TC

CT

TA1

MT

THTV

TD1

LT&C

KC

ĐỊA

LT&C

LT&C

LT&C

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ Đ

TD1

KT

TA1

KHOA

4

1

HV

TA3

TNXH

 

TOÁN

TOÁN

TOÁN

ÂN

TD1

KT

TA2

TOÁN

TOÁN

TIN

2

HV

TA3

THT

 

ÂN

TOÁN

MT

TV

TOÁN

TOÁN

TIN

TA2

ĐỊA

TOÁN

TD1

3

TOÁN

THTV

THTV

 

MT

LT&C

TD2

TV

TV

TV

TV

ÂN

TOÁN

TA2

TD1

TOÁN

4

TC

 

 

 

TOÁN

ÂN

KC

TV

TA2

TV

TV

TOÁN

TLV

KHOA

TIN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

TA2

Đ Đ

TC

 

TLV

KT

TD1

TIN

TLV

5

1

HV

 

MT

TC

TOÁN

TOÁN

ÂN

TOÁN

TC

TA2

TV

TD1

TIN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

2

HV

 

THTV

ÂN

TD2

CT

TOÁN

TD1

TOÁN

TA2

TNXH

TIN

LT&C

TLV

SỬ

KT

3

TOÁN

 

THTV

THT

TNXH

TD2

LT&C

TV

TV

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TIN

MT

TLV

LT&C

4

TNXH

 

 

 

LT&C

TNXH

MT

THTV

TNXH

TV

TA2

TLV

LT&C

TIN

CT

LT&C

ĐỊA

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ Đ

TNXH

TA2

 

KHOA

KHOA

Đ Đ

KC

TIN

6

1

HV

THT

 

THT

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TOÁN

TD1

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

2

HV

THT

 

THTV

TViết

TLV

CT

TV

TV

TV

TV

LT&C

TOÁN

TLV

LT&C

CT

TD1

3

TOÁN

THTV

 

THTV

TLV

TViết

TLV

TD1

TV

TOÁN

TV

TLV

TLV

CT

KHOA

KHOA

TLV

4

SH

 

 

 

SH

THTV

TViết

TOÁN

TNXH

TNXH

THTV

KHOA

KHOA

TD1

TLV

ĐỊA

KHOA

5

 

 

 

 

 

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          T.M NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Xầm