Kế hoạch công tác tháng 10/2017


              PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 - Hội nghị CB,VC, LĐ  ; Đại hội liên Đội

- Triển khai Hội nghị chuyên đề  "Dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình tiểu học;

- Tổ chức ngày 20-10 ngày phụ nữ Việt Nam .

-  Tiếp tục dự giờ, thăm lớp các tổ.

-  Duyệt kế hoạch các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường

- Chỉ đạo lớp học Bán trú

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra đầu năm

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

2-3 / 10

- Họp chi bộ, Họp Hội đồng – Thông qua các nội dung của dự thảo kế hoạch năm học mới. 

  Hiệu trưởng

 

    4/10  

  • Tổ chức "Vui tết trung thu"

    BGH+TPTĐ

 

5 / 10  

-  Họp BGH mở rộng   

    BGH

6  / 10

- Họp PHHS đội thi võ thuật

  BGH + GV+PH

9 / 10

- Rà soát các loại hồ sơ sổ sách của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường liên quan đến trường chuẩn QG mức độ 2.

  BGH

     10/10

- Đón đoàn kiểm tra chuẩn mức độ 2 của PGD&ĐT

  BGH+ NT

11 /10

 - Đại hội CB-VC-LĐ.

   BGH +CTCĐ

12-->17/10

-Kiểm tra hồ sơ cá nhân của giáo viên

BGH

 20/10

  • Tổ chức ngày phụ nữ  20-10

 BGH + TPTĐ

21--> 23/ 10

Kiểm tra giáo viên khối lớp 2 -3

  Ban giám hiệu

28 / 10

- Đại hội liên Đội

 Ban giám hiệu  

29 -1/10  

-   Sinh  hoạt chuyên môn.

- BGH + TT

                                                

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                  Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu