Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài giảng cộng các số tròn chục - Toán lớp 1 - Năm học 2013 - 2014
Bài giảng cộng các số tròn chục - Toán lớp 1 - Năm học 2013 - 2014
2 Bài giảng luyện từ và câu - lớp 3 - Năm học 2013 - 2014
Bài giảng luyện từ và câu - Lớp 3 - Năm học 2013 - 2014
3 Bài học vần ot, at - Lớp 1
Bài giảng môn học vần ot, at - Lớp 1
4 Bài Vẽ Quê Hương
Bài giảng lớp 3 môn Tập đọc, bài Vẽ Quê Hương, năm học 2013 2014
5 Bài: Cây sống ở đâu
6 Tập đọc lớp 1 - Bài Trường em
Bài giảng môn Tập đọc - Bài Trường em - Năm học 2013 - 2014
7 Tiếng Anh lớp 4 - Unit7: My School Subjects, leson3
Bài giảng Tiếng anh lớp 4 - Unit 7 - năm học 2013 - 2014
8 Tiếng Việt lớp 1 - Bài 20 - Học vần k - kh
Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 - Bài 20 - Học vần k -kh - Năm học 2013 - 2014
9 TNXH 3- công nghiệp-thương mại.ppt
Bài Công nghiệp - Thương mại
10 TNXH Lớp 1 - Bài 16 - Hoạt động ở lớp
Bài giảng TNXH lớp 1 - Bài 16 Hoạt động ở lớp - Năm học 2013 - 2014
11 Toán lớp 1 - Bài số 0 trong phép trừ
Bài giảng toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ - Năm học 2013 - 2014
12 Toán. L3.Tính giá trị biểu thức 1.ppt
Tính giá trị biểu thức 1
Hiển thị 12 mục.
trong 1